Werkwijze

De werkgroep Toegankelijkheid Ooststellingwerf is opgericht op 9 mei 1994 op initiatief van de Vrouwen Advies Commissie. Er was aandacht voor de vele hindernissen die mensen met een lichamelijke beperking, maar ook moeders met kinderwagens,  belemmerden om goed zelfstandig te kunnen functioneren.

 

De basis is Artikel 1 van het VN-verdrag. Daarin wordt aangegeven dat ieder mens gelijkwaardig is en dat er niet gediscrimineerd mag worden. Dat betekent niet dat mensen met een beperking overal aan mee kunnen doen, maar het houdt wel in dat belemmerende “drempels”  in de samenleving zoveel mogelijk, stap voor stap, moeten worden opgeheven.

De overheid heeft de verantwoording om maatregelen te nemen om de maatschappij toegankelijker te maken. Mensen met een beperking hebben het recht om zoveel mogelijk op voet van gelijkheid deel te nemen aan de samenleving. Daarbij kan gedacht worden aan sport, recreatie, openbare gebouwen, cultuur etc. Er moet naar gestreefd worden dat mensen met een beperking toegang hebben tot deze plekken.

De werkgroep is voortdurend alert en actief om bovenstaande te realiseren.

De werkgroep vergadert tien keer per jaar. Aan de orde komt onder andere:

  • bespreking van de voortgang en resultaten van toegankelijkheidsonderzoeken
  • het actief volgen van ontwikkelingen op het gebied van nieuwbouw en openbare objecten
  • beleidsplannen
  • organisatie deelname Landelijke Week voor de Toegankelijkheid
  • beleidsvoornemens komende jaren
  • deelname gemeentelijke, provinciale en landelijke activiteiten van de overheid
  • specifieke acties, (stembureaus, gele kaarten)

Onderzoek naar toegankelijkheid wordt uitgevoerd aan de hand van landelijk opgestelde vragenlijsten, gebaseerd op de internationale normen voor de toegankelijkheid.
Hiervan wordt een eindrapport opgemaakt met daarin een vrijblijvend advies of aanbeveling van de WTO.

 

LEDEN WERKGROEP:

Bert Kamerman (voorzitter)
Aukje Oppersma  (secretaresse/contactpersoon)
Roelof de Vries (penningmeester)
Margje Flapper
Jurrien Sijtsema
Lisa van der Heide
Andries Oppersma (website)
CONTACTPERSONEN VANUIT DE DORPEN:
Donkerbroek:  Marij Goote Capel
Haulerwijk: Fam Hof
Makkinga: Harmanna Bijstra
Waskemeer:   Hennie Popkema
Appelscha:   Harry Lasker
Nijeberkoop   Gerben But
Elsloo:   Thea ter Veld (plaatselijk belang)